Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN

Definities
1. Explomotion-Lifestyle (EML): Explomotion-Lifestyle, gevestigd te Heeze onder KvK-nummer: 
2. Opdrachtgever: degene met wie Explomotion-Lifestyle een overeenkomst is aangegaan.
3. Partijen: Explomotion-Lifestyle en Opdrachtgever samen.
4. Consument: een Opdrachtgever die tevens een individu is en die als privé persoon handelt.
5. Onder ‘algemene voorwaarden’ wordt verstaan: het geheel van de bepalingen als hierna opgenomen.
6. Diensten: alle diensten die Explomotion-Lifestyle voor de Opdrachtgever uitvoert. Hieronder wordt onder andere verstaan, doch niet uitsluitend: 1 op 1 opruimsessies en online sessies
7. Overeenkomst: iedere overeenkomst tussen Explomotion-Lifestyle en Opdrachtgever krachtens welke Explomotion-Lifestyle de dienst zal uitvoeren.
8. Informatie: alle gegevens afkomstig van Opdrachtgever.
9. Schriftelijk: per brief, e-mail en digitale berichtgeving.
10. Website: www.explomotion-lifestyle.nl

Toepasselijkheid algemene voorwaarden
1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, bestellingen, overeenkomsten en leveringen van diensten of producten door of namens Explomotion-Lifestyle .
2. Partijen kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als zij dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.
3. Partijen sluiten de toepasselijkheid van aanvullende en/of afwijkende algemene voorwaarden van de Opdrachtgever of van derden uitdrukkelijk uit.
4. In geval van strijdigheid tussen deze algemene voorwaarden en gemaakte afspraken in een overeenkomst dan prevaleren de bepalingen uit de overeenkomst.
5. Deze voorwaarden zijn tevens van toepassing op handelingen van derden en/of leveranciers die door Explomotion-Lifestyle zijn ingehuurd betreffende het uitvoeren van de levering of dienst.

Aanbiedingen en offertes

1. Aanbiedingen en offertes van Explomotion-Lifestyle zijn vrijblijvend en hebben een geldigheidsduur van 2 weken, tenzij daarin uitdrukkelijk anders vermeld.
2. Aanbiedingen en offertes gelden niet voor nabestellingen, tenzij partijen dit uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeenkomen.
3. Afspraken over deadlines worden in de offerte schriftelijk overeengekomen. Indien levering door Explomotion-Lifestyle afhangt van feedback of input van de Opdrachtgever, is  nimmer aansprakelijk voor vertraging tijdens het uitvoeren van de opdracht. Explomotion-Lifestyle is dan gerechtigd de deadline eenzijdig te verschuiven.

Aanvaarding
1. Bij aanvaarding van een vrijblijvende offerte of aanbieding, behoudt EML zich het recht voor de offerte of het aanbod alsnog binnen 3 dagen na ontvangst van de aanvaarding in te trekken, zonder dat de Opdrachtgever hieraan enige rechten kan ontlenen.
2. Mondelinge aanvaarding van de Opdrachtgever verbindt EML slechts, nadat de Opdrachtgever deze schriftelijk (of elektronisch) heeft bevestigd.
3. EMLbehoudt zich het recht voor om een aanbetaling van 50% van de totale opdracht aan Opdrachtgever te factureren alvorens EML de opdracht zal gaan uitvoeren.
4. Mondelinge toezeggingen door en afspraken met ondergeschikten van EML binden EML niet. 

De opdracht
1. EML vervult een adviserende en begeleidende rol tijdens de opdrachten. 
2. EML is niet verantwoordelijk voor verlies van en/of goederen waar afstand van wordt gedaan door de Opdrachtgever. 
3. Voor de vervulling van de werkzaamheden van EML, draagt de Opdrachtgever ervoor zorg dat ten tijde van de uitvoering van de werkzaamheden dat de Partijen zo min mogelijk gestoord worden. In geval van kleine kinderen zal de Opdrachtgever oppas regelen. Huisdieren bevinden zich in een afgesloten ruimte. 
4. Opdrachtgever zorgt ervoor dat de familieleden en/of huisgenoten ongeacht of zij ten tijde van de uitvoering van de werkzaamheden in de woning/ruimte zullen bevinden, op de hoogte zijn van de komst van EML. 
5.Opdrachtgever focust zich tijdens de opdracht op zijn/haar persoonlijke spullen. Spullen van familieleden/huisgenoten of anderen worden niet behandeld tijdens de opdracht. 

Prijzen
1. Alle prijzen die EML hanteert zijn in euro’s, zijn inclusief btw en exclusief eventuele overige kosten zoals administratiekosten, heffingen en reis-, verzendkosten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld of anders overeengekomen.
2. Alle prijzen op die EML hanteert voor producten of diensten, op zijn website of die anderszins kenbaar zijn gemaakt, kan EML te allen tijde wijzigen.
3. De prijs met betrekking tot een dienstverlening wordt door EML vastgesteld op grond van de werkelijk bestede uren.
4. Indien blijkt dat de bij de aanvraag of overeenkomst door de Opdrachtgever verstrekte gegevens onjuist waren, heeft EML het recht de betreffende prijzen en andere voorwaarden aan te passen.
5. De prijs wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van EML, geldend voor de periode waarin zij de werkzaamheden verricht, tenzij een afwijkend uurtarief is overeengekomen.
6. Indien partijen voor een dienstverlening door EML een totaalbedrag zijn overeengekomen, is dit altijd een richtprijs, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk een vaste prijs, waarvan niet kan worden afgeweken, zijn overeengekomen.
7. EML behoudt zich het recht om prijzen tussentijds te wijzigen. Indien de prijzen van aangeboden producten stijgen na totstandkoming van de overeenkomst, dan geldt voor Opdrachtgever de prijs die vermeld staat op de overeenkomst. Prijsverhogingen ten gevolge van een wettelijke regeling of bepaling zijn hierbij uitgesloten.
8. EML behoudt zich het recht om jaarlijks prijzen te verhogen met een percentage gelijk aan de stijging van de consumentenprijsindex, vastgesteld door het CBS. Deze verhoging van de prijzen geeft de Opdrachtgever geen recht om de overeenkomst te ontbinden.
9. EML is niet aansprakelijk en/of verantwoordelijk voor fouten in de offerte wanneer de Opdrachtgever redelijkerwijs kon begrijpen dat de offerte, of een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing, verschrijving of typefout bevat.
10. Indien zich wijzigingen voordoen met betrekking tot de omstandigheden waarop EML zich heeft gebaseerd bij het uitbrengen van bedoelde traject, pakket of opdracht of welke overeenkomst dan ook, dan is EML bevoegd deze wijzigingen te wijzigen in de uitvoering van de overeenkomst dan wel de prijzen aan te passen.
11. De Opdrachtgever heeft het recht om de overeenkomst met EML op te zeggen indien hij niet akkoord gaat met de prijsverhoging.

Reiskostenvergoeding
1. Kilometers worden gerekend vanaf de standplaats van EML(Heeze). Tot 25 kilometer zal geen reisvergoeding in rekening worden gebracht. Vanaf 25 kilometer zal Opdrachtgever aan EML een reisvergoeding betalen van € 0,25 per/km.

Meerwerk
1. Indien EML , door omstandigheden ten tijde van de offerte of de opdrachtbevestiging onbekend, meer werk moet verrichten dan overeengekomen is in de offerte of opdrachtbevestiging, is EML gerechtigd de daaruit voortvloeiende meerkosten aan Opdrachtgever in rekening te brengen. Indien Opdrachtgever bezwaar heeft tegen de meerkosten die EML in rekening wenst te brengen, heeft Opdrachtgever het recht het nog niet uitgevoerde gedeelte van de opdracht te annuleren, waarbij de Opdrachtgever gehouden is het tot dusver door EML uitgevoerde werk te vergoeden.
2. Wijzigingen in een oorspronkelijke opdracht door toedoen van de Opdrachtgever kan de overeengekomen tijdsplanning en de kosten voor uitvoering beïnvloeden. De meerkosten die het gevolg zijn van wijzigingen in de oorspronkelijke opdracht door de Opdrachtgever zijn voor rekening van Opdrachtgever. EML zal, voor zover dit binnen haar mogelijkheden ligt, voorafgaand aan de werkzaamheden een opgave doen van de meerkosten.

Betalingen en betalingstermijn
1. De betalingsverplichting van de Opdrachtgever vangt aan op de dag waarop de overeenkomst tot stand komt. De Opdrachtgever moet declaraties binnen 14 dagen na factuurdatum aan EML betalen, tenzij partijen hierover andere afspraken hebben gemaakt of op de factuur een andere betaaltermijn vermeld staat.
3. Voor het pakket “Compleet” en “Move” wordt 50% van het bedrag gefactureerd voor aanvang van het eerste consult en de overige bedrag wordt gefactureerd na afloop van het laatste consult.
4. Kosten voor extra sessies en reiskosten bovenop de afgesproken pakketprijs worden berekend na afloop van het laatste consult en meegenomen in de laatste factuur.

Gevolgen niet tijdig betalen
1. In geval van niet (volledige of tijdige) betaling is Opdrachtgever zonder nadere ingebrekestelling in verzuim en is hij de wettelijke handelsrente verschuldigd over het openstaand bedrag vanaf de vervaldatum van de factuur tot en met de dag van algehele voldoening. 
2. Indien EML haar vordering op de Opdrachtgever ter incasso uit handen geeft, is de Opdrachtgever alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten welke met incasso gemoeid zijn, verschuldigd aan EML.
3. Wanneer de Opdrachtgever niet tijdig betaalt, mag EML zijn verplichtingen opschorten totdat de Opdrachtgever aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan.
4. Weigert de Opdrachtgever zijn medewerking aan de uitvoering van de overeenkomst door EML, dan is hij nog steeds verplicht de afgesproken prijs aan EML te betalen.

Annuleringsvoorwaarden
1.Indien de opdracht, om redenen die niet aan EML toe te rekenen zijn, door Opdrachtgever niet wordt afgenomen op het overeengekomen tijdstip dan gelden de volgende annuleringsvoorwaarden:

  • Bij meer dan 24 uur: de annulering is kosteloos, er wordt een nieuwe afspraak ingepland.
  • Bij minder dan 24 uur: er wordt een nieuwe afspraak ingepland. Mocht dit niet worden gedaan, dan wordt er 50% van de kosten van de afspraak in rekening gebracht.
  • Twee maal annuleren bij minder dan 24 uur wordt er 100% in rekening gebracht.
  • Wanneer de Opdrachtgever niet of te laat afzegt, wordt er €50 in rekening gebracht. 

2. EML houdt zich het recht voor om een geplande afspraak te wijzigen in geval van ziekte of overmacht. De Opdrachtgever wordt hier met spoed van op de hoogte gebracht. EML zal in dat geval nieuwe data voorleggen. De Opdrachtgever heeft geen recht op een schadevergoeding.

Garantie
Iedere overeenkomst tussen EML en de Opdrachtgever is te typeren als een inspanningsovereenkomst. EML kan als gevolg nimmer aansprakelijk worden gesteld voor niet behaalde resultaten.

Klachten en geschillen
1. Indien de Opdrachtgever klachten heeft over de verrichtte werkzaamheden dient hij/zij dit binnen 14 dagen na het ontstaan van de klacht schriftelijk kenbaar te maken bij EML
2. De Opdrachtgever geeft daarbij een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming, zodat EML in staat is hierop adequaat te reageren.
3. Het is de verantwoordelijkheid van de Opdrachtgever dat een klacht EML ook daadwerkelijk (tijdig) bereikt.
4. De Opdrachtgever en EML zullen eventuele geschillen eerst in onderling overleg en in der minnen proberen te schikken alvorens een beroep te doen op de rechter.

Aansprakelijkheid Explomotion-Lifestyle

1. EML heeft een inspanningsverplichting, geen resultaatverplichting. Hierdoor wordt verstaan dat zij zich te allen tijde maximaal zal spannen om te werken binnen de grenzen van haar competentie.
2. EMLis uitsluitend aansprakelijk voor enige schade die de Opdrachtgever lijdt indien en voor zover die schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid.
3. EML is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen of schade aan derden.
4. Indien EML aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beperkt. In geen geval zal de totale aansprakelijkheid van EML voor directe schade op welke rechtsgrond dan ook meer dan duizend euro (€1000) bedragen. 
5. EML is nimmer aansprakelijk voor emotionele schade of schade voortvloeiend uit beslissingen die de Opdrachtgever heeft genomen, al dan niet in overleg met EML De Opdrachtgever is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor gemaakte keuzes. 
6. Alle afbeeldingen, foto’s, kleuren, tekeningen, omschrijvingen op de website zijn slechts indicatief en gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of (gedeeltelijke) ontbinding van de overeenkomst en/of opschorting van enige verplichting.

Einde overeenkomst
1. De Opdrachtgever heeft het recht de overeenkomst te ontbinden wanneer EML toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen, tenzij deze tekortkoming, gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis, de ontbinding niet rechtvaardigt.
2. Is de nakoming van de verplichtingen door EML niet blijvend of tijdelijk onmogelijk, dan kan ontbinding pas plaatsvinden nadat EML in verzuim is.
3. EML heeft het recht de overeenkomst met de Opdrachtgever te ontbinden, indien de Opdrachtgever zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet volledig of niet tijdig nakomt, dan wel indien EML kennis heeft genomen van omstandigheden die hem goede grond geven om te vrezen dat de Opdrachtgever zijn verplichtingen niet behoorlijk zal kunnen nakomen.
4.Tussentijdse opzegging van de overeenkomst is niet mogelijk, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

Privacy en geheimhouding
1. EMLverplicht zich ertoe om alles wat in het contact met de Opdrachtgever besproken wordt vertrouwelijk te behandelen en met inachtneming van de geldende privacywetgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. De Privacy Policy van EML is van overeenkomstige toepassing. 
2. EML en Opdrachtgever zullen geen vertrouwelijke informatie van of over de andere partij, diens activiteiten en relaties, gegevens van Opdrachtgever verstrekken aan derden. 
3. Opdrachtgever gaat akkoord met het plaatsen van foto’s van de verrichtte werkzaamheden door EML op haar social media accounts. Op deze foto’s zullen geen personen staan, tenzij de betreffende personen hun uitdrukkelijke schriftelijke toestemming daarvoor verlenen. 

Slotbepaling
1. Op iedere overeenkomst tussen partijen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
2. De Nederlandse rechter in het arrondissement waar EML is gevestigd/ praktijk houdt/kantoor houdt is exclusief bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen partijen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.
3. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven.
4. Afwijkingen van en aanvullingen op deze Voorwaarden zijn slechts geldig in een deze uitdrukkelijk schriftelijk tussen Partijen zijn overeengekomen. 

Laatst gewijzigd 23-10-2020

Begin met chatten
Hulp nodig ?
Hallo hoe kunnen we je van dienst zijn ?